Fredningens formål er at bevare de særlige geologiske landskabsformer, det sammenhængende naturområde, mosaiklandskabet af skov og lysåben natur og sidst men ikke mindst at styrke offentlighedens adgang.

Midlerne hertil er at bevare landskabet i sin nuværende tilstand, at forhindre råstofindvinding, at hindre udvidelse af arealer med nåletræ og sikre, at visse særligt beskyttede overdrev og enge forbliver udyrkede. Stinettet foreslås udvidet, og udsigterne sikres. DN Odense betragter det som en unik mulighed at kunne bevare et så stort sammenhængende naturområde tæt på en af landets største byer.

Fra slutningen af 2018 og hen igennem 2019 har fredningsnævnet afholdt møder og besigtigelser med grundejerne og sagsrejserne, grundejerne har afgivet indsigelser, sagsrejserne har svaret, og grundejerne har på ny indsendt bemærkninger. På denne baggrund er fredningsforslaget blevet revideret, hvilket nødvendiggør endnu en besigtigelse i løbet af sommeren 2020. Desuden skal fredningsnævnet tage stilling til grundejernes erstatningskrav for de rådighedsindskrænkninger, der følger af fredningen.

Fredningsnævnet har derfor 30. marts 2020 besluttet at udsætte fristen for sagens afgørelse fra 30. april 2020 til 29. april 2022.

Når fredningsnævnet har truffet afgørelse om fredning, vil sagen skulle gå videre i 2. instans til Miljø- og Fødevareklagenævnet.